Psykopater i systemet eller psykopatsystem?

BILDE:Pappa Ken Joar og mamma Vibeke!
PSYKOPATER I SYSTEMET eller PSYKOPATSYSTEM??

Vi starter med denne artikkelen i Romerikes blad, “Når kommunen er overgriper” .
Som dere ser er innlegget skrevet av Psykolog Ragnhild E.Pettersen,
en av de modige, som setter mennesket først. En av få som tør å varsle når det blir gjort overgrep mot uskyldige mennesker. En som står imot giftige personer går til angrep.
I tillegg kan overgrepene familien har opplevd leses i dokumentert form på Facebook-siden Justce for baby Aria and her familyog i hans notater her.
I tillegg fulgte Romerikets blad foreldrenes kamp der RBs journalist Torstein Davidsen har i en serie artikler satt søkelys på rettssikkerheten i barnevernet.
I dagens sak møtter vi flere Psykopater i offentlig sektor, og vi ser flere Narsissistiske mennesker som misbruker et lovverket for egen prestisje og vinnings skyld.

Dere vil se et barnevern og kommuneansatte som kjemper en kamp langt utenfor sin stillingsbeskrivelse, de lyver, unndrar dokumentasjon og setter feilaktige diagnoser på foreldrene. Det er flere lovbrudd av mennesker i maktposisjoner.

I tillegg viser det hvilken makt som i utgangspunktet kan misbrukes som ansatt i Bufetat.

Når andre uteforstående fagfolk, som eksempelvis Psykolog Ragnhild E Pettersen varsler om grove feil og svikter ble ikke valget fra barnevern og kommunens side gjennomgang av egne svikter i systemet.
De gikk i stedet til ANGREP på de utenforstående fagfolkene, foreldre og barnet.

Valget ble å bruke lovverket til å krige, trenere, misbruke makt og villede rettssystem.
Det ble en personlig vendetta fra flere aktører. Personlig makt og kjennskap til lovverk ble brukt til påvirkning av Fylkesnemd og andre statlige etater.
Et barn ble brukt som skjold i rettsvesnet og som våpen mot foreldrene.
Av den grunn gikk det 3 ÅR FØR JENTA VAR TILBAKE TIL SINE BIOLOGISKE FORELDRE!!
BILDE:Romerikets blad i 2017, pappa Ken Joar og mamma Vibeke!

Det er akkurat 3 år siden Ken Joar Olsen og Vibeke Morrissey opplevde det verste man som foreldre kan oppleve.
-Deres 9 dager gamle datter ble hentet på fødestuen, hun ble satt i fosterhjem, og kommunen ba om adopsjon da de mente foreldrene ikke hadde omsorgsevne.

Samværene måtte foregå på Politistasjonen da Barnevernet mente far var farlig pga hans tidligere medlemskap i MC-klubben Bandidos.

Lucifers datter har fulgt saken i de 3 årene den har pågått, og det har utviklet seg et nært og varmt vennskap med disse fantastiske foreldrene.
Det ble for oss fort klart at her hadde “mørke krefter” vært ute.  Dette var ikke en “vanlig” barnevernssak der det var uforbredelige foreldre uten selvinnsikt.
Ikke var det rus, vold eller overgrep heller.

Dette var enkelt og greit OVER gjennomsnittet kompetente og omsorgsfulle foreldre.

MEN det var det ikke bare vi som mente,

Psykolog Ragnhild E.Pedersen konkluderer også med det samme, og gir i sin rapport klar beskjed at her bør BARNET TILBAKEFØRES!

Det blir AVDEKKET GROVE FEIL feil i journalføring, feilaktige «diagnoser», feil i referatføring, krenkende atferd mot foreldre, sabotering av andre hjelpeinstanser og manglende kompetanse hos barnevernet.
Til og med Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) tok inn saken, og ga uttrykk for at de var meget bekymret for behandlingen av foreldrene, barnet og saken!
EMD hadde følgende å si om Norsk barnevern i sin resolusjon, og deres bekymring for forskjellene det er fra kommune til kommune. Tv2 satte også fokus på EMD`S resolusjon.
I løpet av disse 3 årene fikk foreldrene støtte av flere sakkyndige psykologer samt leger.

BILDE: Psykolog Ragnhild E Pettersen mener det er en fare for rettssikkerheten når hun og andre fagfolk blir sanksjonert når de varsler om barnevernet. Hun ble oppnevnt av Tingretten for å utrede saken.

Etter 3 år, et ekstremt press fra flerfoldige fagfolk, og en enorm bevisbyrde i fordel foreldrene fikk jenta endelig komme hjem til sine biologiske foreldre og lillesøsteren som hadde kommet til verden i tiden hun var under Barnevernets omsorg.
Foreldrene har da i de 3 årene kjempet en kamp mot psykopatiske mennesker og et system med regelverk som gjør, i utgangspunktet gode mennesker, empatiløse.
Sitter det en Narsissist eller psykopat i lederstilling vil det føre til en kjedereaksjon av uheldige hendelser.
En slik kamp kan vinnes KUN hvis det er ekstraordinære ressurser i et menneske.
Vi vet dessverre om mange tilfeller der familien ikke har greid å vinne tilbake sine barn, tross soleklare feilvurderinger fra BV-tjenesten
Far, Ken Joar Olsen, som forsåvidt har blitt et kjent ansikt i kampen for forandring i Barnevernet, dannet Facebookgruppen Barnevernet må bort og noe annet må på plass.
Han tok på egen hånd opp kampen mot systemet og psykopatene bak.
Allikevel, selv med en rekke fagfolk på laget, tok det 3 år før jenta var tilbake.
Det har blitt skrevet flere artikler om foreldrene og saken i flere media.
Her bl.a: –Vi burde fått krisehjelp, men vi er jo bare barnevernsforeldre,
og her fra fars FB-gruppe der han avdekker flere av aktørene i offentlig etat i Lørenskog.

Så, da vil kanskje noen fortsatt si at vi i Lucifers datter “ser psykopater” overalt?
Men gjør vi egentlig det?
Og kan egentlig systemer og et regelverk være psykopatisk? 
Hva skal til for at det blir slik i et system?

Her tar vi utgangspunkt fra de kjente definisjonene og ganske vanlige sjekklister på trekk en Narsissist og psykopat har, og setter det i sammenheng denne saken og de opplysninger vi har!

Dette er narsissistisk personlighetsforstyrrelse:(Vi skriver egne kommentarer ift saken i rødt bak hvert punkt, og hever ut der vi mener det beviser Narsissistisk opptreden)

For å få diagnosen narsissistisk personlighetsforstyrrelse må personen oppfylle minst fem av ni kriterier. Det er det samme hvilke av kriteriene som er tilstede. For å stille en diagnose må personlighetstrekkene også vise seg i en rekke ulike sammenhenger. Det holder ikke at de bare viser seg for eksempel i jobbsammenheng, de må også være tilstede i andre roller og situasjoner, som i hjemmet og blant venner.

 • En grandios oppfatning av egen betydning (overdriver egne prestasjoner og talenter, forventer å bli oppfattet som bedre enn andre uten at dette har feste i tilsvarende prestasjoner).-Fagfolk, som eksempelvis sakkyndig Psykolog Ragnhild E.Pettersen, fars lege og barnevern i settekommune avslører grove feil, dokumentforfalskning, journalfeil. Dette blir til slutt bevist med at barnet ble tilbakeført.
  Selv om alt dette ble bevist, opprettholdt lederskikkelser i BV sine falske anklager, nekter å innrømme feil, og eksempelvis øverste leder i BV valgte istede for innrømmelse å trekke seg fra sin stilling!!)

  Overopptatthet av fantasier om ubegrenset suksess, makt, briljans, skjønnhet eller ideell kjærlighet.
  -Tydelige spor av fantasier om at makten til involverte var større en det den i utgangspunktet var.

  Hadde ikke foreldrene vært så ressurssterke hadde saken endt med at BV hadde knust denne familien på falskt grunnlag, og fantasiene hadde vært et faktum. Grunnen kan kanskje være for at de tidligere har lyktes.
 • Har høy status. og bare kan bli forstått av, eller bør omgås, mennesker eller institusjoner som er spesielle og Tror at han eller hun er «spesiell» og unik -Foreldre ble totalt ignorert, tross sine KLARE beviser. De klare bevisene ble presisert for ledelse både i kommune og BV uten at de ville se hva “vanlig dødelige” sier.
  De var tydeligvis så unike at de kan bruke et barn som skjold og våpen. Opphøyde seg selv til “gud”, og brukte løyner og brøt gjentatte ganger loven for å ødelegge en familie.
   

  Krever overdreven beundring.

  Har en følelse av å være særlig berettiget. Har for eksempel urimelige forventninger om særlig gunstig behandling eller at andre uten videre skal oppfylle hans eller hennes forventninger.
  -Det forventes tydelig at det ikke skal være konsekvenser for kriminelle handlinger og uforstand i tjeneste. Selv om det bevises KLART av fagfolk at BV og kommune tar feil og barnet skal tilbakeføres anker de gjentatte ganger inn avgjørelsene som ikke går i fordel dem. De opprettholder løgner, og finner på nye løyner for å få “sin vilje”.

  I tillegg anmelder kommunen far som eksponerer uretten han og familien utsettes for, og mener far skal straffes for at han varsler. Far ble på et tidspunkt også dømt.
  Er utnyttende i mellommenneskelige forhold, kan for eksempel søke fordeler gjennom andre for å nå egne mål.
  Psykolog Ragnhild E Pettersen og fars lege som støtter familiens påstander, og dermed går i mot BV og kommune, blir klaget inn til særforbund av kommunen. Det kreves også at disse personene IKKE får flere oppdrag. De prøver dermed å bringe fagfolk/varslere til taushet ved å bruke andre etater.
 • Samtidig bruker de hverandre til å lyve og lure rettssystemet.
 • Mangler empati: er ikke villig til å anerkjenne eller identifisere seg med andre menneskers følelser og behov.
  Dette er etter vår mening det viktigste punktet!  BV og kommune vister total mangel på empati for både familien og barnet ettersom de velger i 3 ÅR å lyve, manipulere og sjikanere en sårbar familie som gjør sitt aller beste for å bevise at de er gode foreldre. De valgte å ta barnet fra biologiske foreldre 9 DAGER etter fødselen, og greide faktisk å leve med seg selv og sine avgørelser. Dette tross alle bevisene fra fagfolk og fra foreldrene selv. Det er ikke snakk om en enkeltstående feilavgjørelse, men mange avgjørelser med store personlige konsekvenser for familien, der normale mennesker ikke greier å se seg selv i speilet hvis empatien var inntakt og normalt følelseregister inntakt.
 • Er ofte misunnelig på andre, og tror at andre også er misunnelig på en selv.
 • Viser arrogant, hovmodig adferd eller holdninger.
  Når man føler seg berettiget til å ta et foreldrepars barn på feil/falskt grunnlag, ikke bare en gang, men gang på gang på gang.Over år står de på for å knuse denne familien i en kamp som tydelig har blitt personlig.
  Man er temmelig arrogant når man tråkker på mennesker, som de i starten trodde var “lett match” å knuse..
  Like stor arroganse viser man når man bruker Norsk rettsystem for å ta en barn på KLART og BEVIST feil grunnlag. De hever seg over fagfolkenes klare anbefalinger om tilbakeføring, og inntar en holdning som sier at “dere får ALDRI dette barnet tilbake, det er vårt…!”

  Kilder:
 • «Narsissisme og narsissistisk personlighetsforstyrrelse» av Øyvind Urnes, Sigmund Karterud, Therese Wilberg – Nasjonal kompetasetjeneste for personlighetspsykiatri, Avdeling for personlighetspsykiatri, Oslo universitetssykehus og Universitetet i Oslo.
 • Legeforeningen. 
 • Lommelegen: http://www.lommelegen.no/artikkel/normal-narsissisme-eller-narsissistisk-personlighetsforstyrrelse


I denne saken er lovverket brukt av enkeltpersoner, og de har valgt å vurdere samt tolke lovene til sin fordel. De brukte i tillegg lovene til å trenere at barnet fikk hjem til sine biologiske foreldre, og det til tross for at det ble tidlig bevist at BV og kommune tok klart feil.
I stede for å rette opp feilene, ble nye lovbrudd begått. Ansatte gikk ut av sin stillingsbeskrivelse, og andre fagpersoner ble truet. Arrogansen ble så stor at til og med EMD ble ignorert da de viste bekymring til behandlingen som denne familien har fått.
Konklusjon: Med Narsissistisk saksbehandler eller leder kan et regelverk fremstå som Narsissistisk og empatiløst! Det kan da benyttes til å feiltolkes til egen vinning!
Er det flere Narsissistiske personer i et system kan det skade hele systemet så mye at hele etaten fremstår Narsissistisk.
Lørenskog kommune har flere ansatte med grandiost syn på seg selv,
og i akkurat denne saken samarbeidet de og misbrukte sin makt.
Jo flere med karrakterbrist i et system, desto større sjanse for at systemet råtner på rot.
Sammen skapte de et Narsissistisk miljø og brukte hele sitt giftige system for å ødelegge for familien og deres støttespillere.

Vi legger også ut en liste over hva som kjennetegner en Psykopat.
Akkurat som ved listen over Narsissistiske trekk kjenner vi ikke til alle faktorer vedrørende personene ved Bv eller i kommunen som behandlet saken, men vi velger å markere punktene  hvis det er kjente faktorer fra denne saken, samt kommentarer fra oss bak i parantesen:

 • Overfladisk sjarm, eventuelt glatthet (beskrivelser fra foreldre samt andre foreldre)
 • selvsentrerthet, eventuelt storhetsideer om egen verdi (sier ikke det seg selv når en familie utsettes for grove overgrep  3 år på falske beskyldninger og løyner?
  Vi ser jo uttalelsen til saksbehandleren i Bv som mente hun ble stemt ut av Utroskps programmet Temptetion Islan fordi
  hun mente i VG at hun var “for sexy for de andre jentene”)
 • kjedsomhet, stadig behov for nye impulser(ukjent)
 • uttalt løgnaktighet, eventuelt bedrageri (Det er klart dokumentert gjentatte løgner og dokumentforfalskning)
 • bløffing, manipulasjon (Gjentatte forsøk på å manipulere rettssystemet med bløff, samt gjentatte forsøk på å manipulere lovverket med trenering av saken, så tilknytning kunne brukes for at tilbakeføring ikke skulle være forsvarlig)
 • manglende skyldfølelse og anger (Ingen tegn på å tilpasse seg fagfolkenes uttalelser, og når feil ble påpekt ble dette benektet ,samt det ble satt i gang klager på fagfolkene istede sor å beklage sine feilvurderinger.
  Det har heller ikke kommet noen form for beklagelse etter at barnet ble tilbakeført, og saken er avslørt som en katastrofe i flere aviser som har fulgt saken!)
 • grunne følelser (Saken “oser” kynisme fra start til sutt, og ovenfor barnet og familien viser de ovehodet ingen følelse)
 • ufølsomhet; manglende innlevelsesevne i andres situasjon/verden (Et barn blir tatt fra sine foreldre og sin familie, og med tanke på hvor godt opplyst denne saken har vært, og hvor stor bevisbyrde som foreligger viser de særdeles dårlig innlevelse i familiens situasjon. I stede for å gjøre det riktige innørte de nye falske sanksjoner som eksempelvis samvær med politiet. BV ville også tvangsadoptere bort barnet som nå beviselig ble tatt på feil grunnlag!
  I tillegg vil vi også her vise til saksbehandleren i BV som var “Fristerinne” på Utroskaps-TV programmet Temptation Island der hun hadde i oppgave å friste gifte menn med sex, ødelegge ekteskap og da kunne leve med at hun såret en gift kvinne.)
 • snylting på andre, eventuelt utnyttelse av andre (ikke relevant)
 • oppfarenhet, lav aggresjonskontroll
 • promiskuøs seksuell atferd(Saksbehandler i Barnevernet var “Fristerinne” på utro-TV serien Temration Island på TV Norge.. Dere kan jo selv lese hennes “oppgave” på Sex-øya! Hun var også da den som ble ansatt en betrodd stilling i Barnevernet der hun skulle bedømme foreldrenes gode dømmekraft! 
 • atferdsproblemer allerede før 12-årsalder(ukjent, men ville vært interresant å hatt bakgrunninfo)
 • urealistiske planer for fremtiden(De trodde de skulle vinne denne saken, samt få fortsette i sine jobber)
 • impulsivitet (Saksbehandleren som vi tidligere har fortalt var “Fristerinne” på UTROSKAPS-TV forteller selv i en artikkel i VG at hun på tiden hun var på sex-øya var romantisk med flere av mennene.
  Det er vel lett å kunne insinuere at impulsivitet og valg var ganske svevende.
 • uansvarlig foreldreatferd hvis personen har barn (Uansvarlig adferd med andrs barn!! I tillegg har vi igjen saksbehandleren som frivillig står frem i VG der hun velvillig forteller om sine opplevelser på sex-TV, og ikke minst må barna forholde seg til en mor som er “Fristerinne på utroskaps-TV. )
 • hyppige ekteskap/samboerforhold
 • ungdomskriminalitet før 15-årsalder
 • bryting av prøvetid; gjentagelse av ulovlige handlinger som er domfelte
  (urelevant, men gjenntagende kriminelle handlinger kan dokumenteres!)
 • ansvarsløshet (Denne saken taler for seg selv på ansvarsløshet! Misbruk av makt for å ramme en annen familie, og totalt uten ansvar for egne gjerninger. Lucifers datter mener KLART at Sex-TV og Utroskap er ansvarsløshet j.fr Saksbehandleren i BV)
 • ulike typer lovbrudd  (Gjentatte lovbrudd mot familien, lovbrudd i stillingen og beviste lovbrudd mot fylkesnemd og tingrett. Unndragelse av dokumenter)
BILDE: Saksbehandleren i barnevernstjenesten var “Fristerinne” i utroskaps Tv-serien Temptation Island.  Tv-Norge satsningen ble kalt sex-TV, og oppgaven hennes var å friste gifte menn med sex!
Selv ment hun i et
intervju i VG at hun ble stemt hjem for “hun var for sexy…”

Så da skal våre spørsmål besvares!
Personene som har tatt avgjørelsene i denne saken har KLART en personlighetsforstyrrelse da de med viten og vilje samt over tid lyve kan manipulere, og bruke sin unike stilling til å skade et barn og barnets foreldre over tid.
Vi ser klart på punktene for Narsissisme og psykopati at det er totalt empatiløse mennesker.
I tillegg brukes også andre ansatte i BV, kommune og stat som deres personlige flyvende aper da vi ikke får oss til å tro at hele staben som jobber i Lørenskog kommune er giftige.
Det er nok mange ansatte som er tvunget til å ta avgjørelser de ikke kan stå for.
At systemet og lovverket er psykopatisk er jo en ganske absurd ting å si.
Men vi ser klart at et lovverk og system som kan tolkes og håndteres forskjellig fra person til person, kan benyttes som i denne saken til noe fryktelig negativt hvis rette person sitter i avgjørelsesposisjon. Hadde de som var ansvarlig i denne saken vært mennesker med “de beste intensjoner”, og de hadde tolket lovverk slik lovens anvendelse var ment for, ville aldri denne situasjonen oppstått. Men her var det farlige og giftige mennesker som har tok valg.
Så et system og et lovverk kan faktisk bli psykopatisk hvis personene som bestemmer har brist ved sin personlighet!
I denne saken er det personer som har misbrukt systemet og sin stilling! 
Når vi ser på saken vi deler idag så viser det klart at det er flere aktører i Lørenskog kommune og Bufetat med grove personlighetsbrister. Disse har sammen skapt et giftig miljø, og dette medfører at hele systemet smuldrer opp.
Vi kan sette definisjon PSYKOPATISK-SYSTEM.

Hvis noen undrer seg på hvordan det har seg at det i heletatt finnes slik problematikk bør dere lese 

Confused About Successful Jerks? Get to Know the Dark Triad

At kampen mot slike personer og systemer må fortsette er ingen tvil om, for dessverre er det mange i samme situasjon.
Vi kan fort nevne noen lignende situasjoner, altså mennesker som har blottlagt hele sitt liv for verden, for å kjempe for sine barn, mot et system som gjør/har gjort dem fryktelig urett:
*Ida Åsedatter kjemper for sin datter på gruppen “Maja Helena skal hjem”.
*Vi har gruppen “Vi som støtter Ronja Marie og sønnen hennes i kampen mot Trondheim barnevern”.
*En annen familie som nå heldigvis endelig er samlet er “Vi som støtter Vibeke og barna mot Horten barnevern”
-Lista er lang, og det tyder for vår del at det er store problemer med giftige mennesker i offentlig sektor som har tilgang til makt som de tydeligvis ikke tåler å inneha. Likhetstrekkene er at lovverket og systemet blir manipulert av disse giftige menneskene.
Det kan virke som at det er vanskelig for mennesker å inneha en slik makt som man får i barneverntjenesten. Det ligger til rette for misbruk av makt og posisjon hvis personene som innehar makten er giftig.
Det viser seg forøvrig at å varsle er karrieremessig selvmord, og at i utgangspunktet gode mennesker ofte blir for svak ovenfor de giftige menneskene.
Det eneste gledelige i akkurat denne saken vi har delt idag er at sanheten og rettferdighet seiret til slutt. 
Det er dype sår, og det er en urettferdige handlinger som har skjedd.

________________________________________________________________________________________________________________________________
Til slutt vil Lucifers datter gi en STOR TAKK til Vibeke og Ken Joar!
Takk for at vi har fått innsyn i deres liv,
og ikke minst fulgt dere i kampen mot giftige mennesker i Lørenskog barnevern og kommune.
Vi finner ikke ord for den urett dere to og barna har blitt utsatt for,
og vi kan ikke si annet en at vi skal fortsatt være med dere i kampen for forandring av systemet!
Dere er forbilder for andre, og helter i kampen.
Men viktigst av alt så er dere fantastiske foreldre,
og INGEN greide noengang å ta fra dere akkurat det!

________________________________________________________________________________________________________________________________
STØTT LUCIFERS DATTER: 29.August skal to representanter fra Lucifers datter delta på Seminar om foreldrefremmedgjøring.
Vi forsøker å samle inn penger for å dekke opp reise-utgiftene til Oslo.
Lucifers datter kommer til å dele Seminaret for våre medlemmer og følgere med både informasjon direkte fra Seminaret, og fyldige refferat i etterkant. Håper de som kan og vil støtte vårt arbeid avser noen kroner. Lite som stort-ALT hjelper!


Følg oss på Facebook!
INSTAGRAM: Lucifersdatter
E-mail:
[email protected]

3 kommentarer
  1. Skremmende lesning,men ikke overrasket. Har fulgt med i den saken så godt det lar seg gjøre. Det er så bra at foreldrene vandt.
   Her ser man prototypen på et system , hvor feile folk jobber på feile plasser. Takk og lov for at foreldrene tok kampen, slik at også flere kan dra nytte av deres erfaring. Å jeg håper inderlig at folket i systemet blir straffet for den galskapen de etter min oppfatning har utøvd her.
   Mvh Anita Volden

  2. Ja denne kampen kan jeg alt om…. Jeg sitter der så maktesløs og tenker er dette mulig at det skjer i Norge! Setter pris på at sannheten blir belyst og at noen våger,for vi er mange som lider og kjemper en laaaaang kamp mot et maktsystem med så mye makt! Takk for flott ærlig ord,selv om det smerter å lese og jeg vet Sannheten….

  3. Denne saken og lignende saker er bare så ufattelig tragisk,det finnes ikke ord😢
   Skyldige foreldre eller personer kan umulig klare å stå like støtt som disse ærlige,i kampen mot overgripere med disse diagnoser/trekk som beskrevet,
   Ser jo desverre også noen eksempler på uærlige krigere mot BV systemet på sosiale medier,hvor disse uærlige krigerne tvinner seg lengre og lengre inn i sitt nett av løgner.På lik linje med disse ansatte i uærlige BV som er nevnt her.
   Hadde disse individer hatt noen anelse om hvilke store skader de påfører andre….
   Tanken er unødvendig å tenke ferdig,for slike har ikke denne evnen😢

  Legg igjen en kommentar

  Obligatoriske felt er merket med *

  Takk for at du engasjerer deg i denne bloggen.
  Unngå personangrep og sjikane og prøv å holde en hyggelig tone selv om du skulle være uenig med noen.
  Husk at du er juridisk ansvarlig for alt du skriver på nett.

Siste innlegg